MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

Konsultācijas

SIA „Mikrokods” pieņemtās normas klientu apkalpošanā:

  • neklātienes, kurās SIA „Mikrokods” speciālisti konsultē pa telefonu un e-pastu, pārsūtot nepieciešamos paskaidrojumus elektroniski.
  • klātienes, kurās SIA „Mikrokods” speciālists ierodas pasūtītāja birojā un novērtē situāciju pirms konsultāciju sniegšanas. Atbilstoši SIA „Mikrokods” kvalitātes sistēmai, speciālists sastāda darbu plānu pie klienta un rakstiski saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi izpildāmo darbu apjomu cilvēkstundās. Ja Pasūtītāja pārstāvis ir piekritis, tad nekavējoties sākas konsultēšana. Ja problēmas atrisināšanai ir nepieciešama cita rīcība – Pasūtītāja darbinieku apmācība, programmatūras konfigurēšana, programmatūras atkopšana vai nomaiņa, citu speciālistu pieaicināšana, tad ar šo diagnozi tiek iepazīstināts Pasūtītāja pārstāvis. Programmatūras konsultācijas ietver tikai to jautājumu loku, kas attiecas uz izstrādājuma specifikāciju, t.i. Pasūtītājs tiek konsultēts par izstrādājuma īpašībām un to vislabāko pielietojumu.

Iepazīstināšana ar programmatūru notiek SIA „Mikrokods” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 224/5 vai arī pie Pasūtītāja Rīgas pilsētas robežās, ja līgumā nav atrunāts citādi. Iepazīstināšana ar programmatūru ir īss, mutisks programmas funkcionālo īpašību uzskaitījums ar vienlaicīgu to demonstrāciju uz datora.

Programmatūras instalācija notiek SIA „Mikrokods” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 224/5 vai arī pie Pasūtītāja Rīgas pilsētas robežās, ja līgumā nav atrunāts citādi. Programmatūras instalācijas obligāts priekšnoteikums ir Pasūtītāja sagatavots dators (instalēta un konfigurēta operāciju sistēma, Microsoft Office, ja to lietos), uz kuru tiek instalēta mūsu piegādātā programmatūra atbilstoši licences noteikumiem.

Programmatūras pirmreizējā konfigurācija notiek SIA „Mikrokods” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 224/5 vai arī pie Pasūtītāja Rīgas pilsētas robežās. Konfigurācija tiek saskaņota ar Pasūtītāja pārstāvi. Ja pasūtītājs izvēlas ģeodēzijas/mērniecības resursu failu uzstādīšanu, tad pakalpojums tiek izdarīts ar publiski Latvijas Mērnieku Biedrības mājas lapā pieejamajiem resursu failiem – fontiem, simboliem, līniju stiliem, izvēlnēm u.c. SIA „Mikrokods” atgādina, ka oficiālais ģeodēzijas un kartogrāfijas standartu avots ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Valsts zemes dienests un Latvijas Mērnieku Biedrība.

Lietotāja ierosināto programmatūras izmaiņu un kļūdu ziņojumi

Ja Pasūtītāja pārstāvis ir konstatējis kļūdu Bentley programmatūrā, tad, atbilstoši Bentley Systems iedibinātajai kārtībai SIA „Mikrokods” par to ziņo Bentley Systems un informē Pasūtītāju par atbildi. Tipiski kļūdu apstrādes un labošanas process Bentley iziet vairākas stadijas, un, par katru stadiju tiek ģenerēts Bentley ziņojums. Ja lietotājs ir Select pakalpojumu abonēšanas līguma dalībnieks, tad viņam tiek nodrošināta arī tiešas sazināšanās iespēja ar Bentley. Jebkuram legālam programmatūras lietotājam ir tiesības ierosināt programmatūras funkciju izmaiņas, bet Bentley Systems patur sev tiesības izlemt, vai ierosinājumu realizēt. Reakcijas laiks uz lietotāja pamanītu kļūdu vai izmaiņu pieprasījumu Select apkalpošanas līguma dalībniekam ir 1 diena (laiks līdz pirmās atbildes saņemšanai vai apstiprinājumam, ka kļūda ir nonākusi Bentley kļūdu apstrādes sistēmā).

Programmatūras atkopšana ir pasākumu komplekss, kas tipiski jāveic pēc kādas avārijas situācijas uz Pasūtītāja datora, piemēram, operāciju sistēmas pārinstalēšanas uz datora. Programmatūras atkopšanas rezultātā tiek iegūta darbspējīga ,instalēta un konfigurēta Bentley programmatūras kopija. Pakalpojumu izpilda pēc atsevišķas vienošanās ar klientu.

Datu migrācija ir pasākumu komplekss, kas nodrošina datu un resursu failu (vai datu bāzes satura) pārveidošanu no viena datu formāta uz citu, vai arī – no vienas programmatūras versijas datu failiem uz citas (parasti – jaunākas) versijas datu failiem. Atšķirībā no ceļu būves, arhitektūras un mērniecības plānu standartiem, kas ir darba rasējumu noformēšanas prasību apkopojums, datu faili ir starptautiski visbiežāk lietojamo CAD un ĢIS programmu faili jeb datu bāzes formāti. Populārākie Latvijā un arī pasaulē ir DWG, ESRI Shape, DGN, DXF, TIFF, JPEG, PDF un daži citi. Pakalpojumu izpilda pēc atsevišķas vienošanās ar klientu.

Lietotāja datu paraugu analīze un rekomendāciju izstrāde ir pakalpojums, kura mērķis ir atrast Pasūtītājam visefektīvākos datu izmantošanas veidus. Piemēram, apmainīt datus starp dažādiem datu standartiem un karšu specifikācijām. Pakalpojumu izpilda pēc atsevišķas vienošanās ar klientu.